1.1. Замовник Акції: ПрАТ «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

1.2. Організатор Акції: ТОВ «Плюс ТБ», код ЄДРПОУ 42642803, місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Половецька, 3/42.

1.3. Найменування Акції «Ракетка у подарунок».

1.4. Контроль за проведенням Акції здійснює Організатор.

1.5. Територія проведення Акції - Україна, за виключенням тимчасово окупованих територій. Інформування щодо Правил Акції доступне на офіційній сторінці Замовника за посиланням https://www.facebook.com/kyivstar.

1.6. Строк Акції — з «15» лютого по «21» лютого 2021 року включно.

1.7. Учасниками Акції можуть стати фізичні особи, що мають профілі у соціальній мережі Facebook, виконали умови участі у Акції, наведені у п. 1.14 цих Правил та згодні з цими Правилами.

1.8. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Організатор Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

1.9. Учасниками Акції не можуть бути працівники або близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки) Замовника або Організатора та будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції.

1.10. Під Акцією мається на увазі, що Учасник, який виконав всі умови участі в Акції та був визначений Переможцем, має можливість отримати від Організатора подарунок, зазначений нижче.

1.11. Подарунок Акції Ракетка Wilson BLADE FEEL TEAM 103 2020 2шт.

1.12. Отримання Подарунку Переможцем Акції можливе лише на території України, за виключенням тимчасово окупованих територій та обмежується територією, на якій здійснює діяльність служба доставки «Нова пошта».

1.13. Для того, щоб прийняти участь в Акції, Учасник повинен:

  • В період з «15» по «21» лютого 2021 року бути підписаним на сторінку сторінку https://www.facebook.com/kyivstar.
  • написати в коментарях під постом Акції, як довго захоплюєтесь тенісом.

1.14. Учасник Акції, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунка. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Подарунка та будь-якої компенсації.

1.15. Організатор залишає за собою право вносити зміни та/або доповнення до умов та строків проведення Акції без повідомлення Учасників про внесення змін. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування за посиланням https://www.facebook.com/kyivstar. Організатор Акції звільняється від будь-якої відповідальності стосовно наслідків використання подарунків після їх вручення Учаснику Акції, який був обраний переможцем за результатами випадкової вибірки (далі – Переможець).

1.16. Серед Учасників, які успішно виконали умови Акції в період з «15» лютого по «21» лютого 2021 року включно, 1 переможець обирається випадковою комп’ютерною вибіркою «23» лютого до кінця дня (за допомогою інтернет сайту, що генерує істинно випадкові числа www.random.org.

1.17. Результати Акції будуть оголошені «23» лютого 2021 року на сторінці https://www.facebook.com/kyivstar та сповіщенням Переможців повідомленням.

1.18. Заміна вартості Подарунка грошовим еквівалентом, будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає.

1.19. Організатор після оголошення результатів Акції протягом 10 днів зв’язується з Переможцями Акції за допомогою особистої сторінки Учасника та затребує інформацію (номер телефону, адресу відділення служби доставки «Нова пошта», скан-копію паспортних даних та реєстраційного номеру облікової картки платника податку у випадку наявності), необхідну для вручення Подарунку. У разі відсутності паспорту надається скан-копія іншого документу, що посвідчує особу відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Для малолітніх осіб, обмежено дієздатних, недієздатних, які визначені переможцями, надаються скан-копії свідоцтва про народження/паспорту такої особи, а також скан-копії паспорту, скан–копії реєстраційного номеру облікової картки платника податку у разі наявності одного з батьків, опікуна, піклувальника такої особи.

1.20. Не пізніше 14 календарних днів після отримання необхідної інформації Організатор направляє Подарунок через службу доставки «Нова Пошта» за адресою, яка буде повідомлена Переможцем. Доставка Подарунка здійснюється за рахунок Організатора.

1.21. Якщо Переможець не надав необхідну інформацію Організатору у строк до 03.03.2021 він вважається таким, що відмовився від участі в Акції та отримання Подарунка.

1.22. Організатор та Замовник Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та/або Замовника (в тому числі якщо адреса електронної пошти або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно та інше) не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових Подарунків, виплат або будь-яких інших компенсацій від Організатора та Замовника Акції.

1.23. Податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, у розумінні пункту

14.1.180 Податкового Кодексу України, є Організатор, який відповідає за нарахування та сплату податків/зборів, пов’язаних з врученням Подарунку Акції, а також за вчинення будь-яких інших дій, що у даному випадку вимагаються податковим законодавством від Організатора Акції як податкового агента щодо податку на доходи фізичних осіб / військового збору.

1.24. Відповідно до положень законодавства про надання житлових субсидій отримання Подарунку за цією Акцією може впливати на розмір або надання призначеної субсидії.

1.25. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цих Правил, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

1.26. Приймаючи участь у Акції, Учасники, а у випадку якщо Учасник неповнолітня, обмежено дієздатна чи недієздатна особа один із його батьків/опікун/піклувальник надають Організатору згоду на безкоштовну обробку інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Надання такої згоди розглядається у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

1.27. Обробка інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах та цілях необхідних для проведення Акції та задоволення прав Учасника Акції та на строк не більший ніж необхідно для виконання умов Акції, але не менше строку позовної давності.. Приймаючи участь в Акції, Учасники підтверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками з власної волі та на законних підставах. Одночасно Учасник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

1.28. Організатор Акції не несе відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь- якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. Організатор не несе відповідальності за помилки третіх осіб.

1.29. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки.

1.30. Організатор та Замовник не несуть відповідальності за коректну роботу сайту www.random.org.