Про нас

Київстар — український мобільний оператор №1 та один із найкращих брендів країни.*

Свою історію в Україні компанія почала ще 1994 року, а вже 9 грудня 1997-го в мережі Київстар пролунав перший дзвінок.

Київстар сьогодні

Київстар — найбільший оператор телекомунікацій України, який надає послуги мобільного зв'язку та передачі даних для понад 24,4 млн клієнтів і фіксованого інтернету — більше ніж 1,1 млн абонентам станом на початок 2022 року.

Разом з основними телеком послугами компанія надає послуги FMC (конвергенція мобільного та фіксованого зв'язку), цифрові рішення — Big Data, індустріальний IoT, Clouds, мобільні фінансові сервіси, Open API «Київстар відкритий телеком» та інші. Ці продукти компанія впроваджує як самостійно, так і в партнерстві.

Київстар є також одним із лідерів у сегменті OTT TV, надаючи доступ до понад 300 телевізійних каналів, та має відеобібліотеку з понад 20 000 фільмів та серіалів.

Київстар побудував найбільшу інфраструктуру зв'язку в Україні — понад 48 тисяч базових станцій. Компанія використовує власну волоконно-оптичну мережу загальною протяжністю 44 тисяч км і пропускною спроможністю понад — 2400 Гбіт/с.

Київстар входить до складу міжнародної телеком-групи VEON. VEON Ltd компанія, що має місцерозташування в Європейській Спільноті, з Головним офісом у Нідерландах. Компанія є в лістингу на фондових біржах NASDAQ і EURONEXT. Інвестори VEON — це тисячі приватних власників акцій у країнах США, Європи та в усьому світі. VEON не має та ніколи не мав контролюючого або мажоритарного акціонера.

25 років роботи в Україні

Київстар входить у двадцятку найбільших платників податків в Україні і є найбільшим платником податків на телеком ринку України, забезпечивши понад 90 мільярдів гривень надходжень до держбюджету у вигляді податків та обов'язкових платежів і майже 6 мільярдів доларів США інвестицій в розвиток телеком інфраструктури України.

Компанія розвиває інноваційні послуги, сприяє розвиткові телеком ринку України, керуючись своєю місією: «Змінюємо Україну та відкриваємо нові можливості для людей».

Так, 1998 року компанія першою запропонувала абонентам послугу SMS, а 2000-го — першою почала надавати доступ до мережі інтернет за технологією WAP. Також Київстар першим впровадив «пакетні» тарифні плани без плати за хвилини та скасував помегабайтну тарифікацію інтернету.

Модернізація телеком ринку та розвиток в Україні нових мобільних технологій завжди у фокусі уваги Київстар. Компанія першою серед телеком операторів України повністю вдосконалила комутаційну мережу для впровадження технологій швидкісної мобільної передачі даних. Для того, щоб усі мобільні оператори могли сформувати суцільні смуги радіочастот для запуску технології 4G, Київстар добровільно віддав державі частину радіоспектру в діапазонах 1800 МГц і 900 МГц. Це дало поштовх до швидкого розвитку 4G технології зв’язку в Україні. У мережі Київстар встановлено новітнє обладнання, що підтримує стандарти зв'язку 3G, 4G (LTE) та VoLTE.

Напрями розвитку

Як національна українська компанія Київстар підтримує та допомагає своїм абонентам та бізнес-клієнтам під час війни. Від початку нового етапу російської військової агресії у війні проти України компанія забезпечила безоплатними послугами зв’язку клієнтів мобільного та фіксованого зв’язку в Україні та за кордоном, доступом до новинних та освітніх ресурсів на платформі Київстар ТБ. За власною ініціативою Київстар забезпечив бонусами на мобільний зв’язок лікарів у гарячих точках воєнних дій.

Також щороку Київстар реалізує суспільно значущі та благодійні програми, є одним з кращих роботодавців України та компанією з найвищою репутацією на телеком ринку. Київстар приділяє значну увагу соціальній відповідальності бізнесу та активно працює в цьому напрямку з 2006 року.

З початку повномасштабного вторгнення компанія продовжує системно підтримувати державу й суспільство. Київстар підтримав ініціативу Президента України United24 по залученню коштів на відбудову України та виділив 300 мільйонів грн на відновлення цифрової інфраструктури. Також, мобільний оператор вже перерахував майже 130 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу ЗСУ, лікарням, літнім людям та постраждалим від війни. Зокрема кошти було передано до БФ Повернись живим, БФ Твоя опора, БФ Let`s help, МБФ Карітас України та МБФ Українська біржа благодійності.

Детальніше про ініціативи компанії можна дізнатись в розділі Соціальна відповідальність.

Наша місія

Відкриваємо нові можливості для України та змінюємо життя людей на краще.

Цінності

КЛІЄНТИ НАША ПРИСТРАСТЬ

слухати, вчитися та розвиватися

ІННОВАЦІЙНІСТЬ

невпинний пошук наступного найкращого досвіду для клієнтів

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ДУХ

гнучкість задля використання можливостей та перетворення потенціалу на реальність

СПІВПРАЦЯ

працюємо в команді, вчимося на помилках, щоб успішно створювати цінність

ЧЕСНІСТЬ

беззаперечно підтримуємо сумлінність і високі етичні стандарти

*Оператор №1 за кількістю базових станцій (понад 48 тисяч), кількістю абонентів (24,4 млн клієнтів мобільного зв'язку і понад 1,1 млн клієнтів фіксованого широкосмугового інтернету) та середньою і максимальною швидкістю мобільного інтернету (31 Мбіт/с та 1 Гбіт/с) станом на лютий 2022 року.

About us

Kyivstar — is a Ukrainian telecom provider №1 and one of the greatest national brands.*

The company was founded in 1994 and on December 9, 1997, the first call was made on the Kyivstar network.

Kyivstar today

Kyivstar is Ukraine's largest electronic communications operator, serving 24.4 million cell phone subscribers and more than 1,1 million Home Internet subscribers at the beginning of 2022.

Together with the main telecom services, the company provides FMC services (convergence of mobile and fixed communications), digital solutions - Big Data, industrial IoT, Clouds, mobile financial services, Open API "Kyivstar Open Telecom" and others. The company implements these products both independently and in partnership.

Kyivstar is also one of the leaders in the OTT TV segment, providing access to more than 300 TV channels and has a video library of more than 20,000 films and series.

Kyivstar has built the largest communication infrastructure in Ukraine - more than 48 thousand base stations. The company uses its own fiber-optic network with a total length of 44,000 km and a bandwidth of over – 2400 Gbps per second.

Kyivstar is a part of the international telecom group VEON. VEON Ltd is located in the European Union and headquartered in the Netherlands. The group's shares are listed on the NASDAQ and Euronext stock exchanges. Veon's investor base includes thousands of private shareholders in the United States, Europe and around the world. VEON does not have and has never had a majority or controlling shareholder.

25 years of work in Ukraine

Kyivstar is one of the top 20 largest taxpayers in Ukraine and is the largest taxpayer in the electronic communications market in Ukraine, providing more than 90 billion hryvnias of revenues to the state budget in taxes and mandatory payments and almost 6 billion US dollars of investments in the development of telecoms infrastructure in Ukraine.

The company develops innovative services and promotes the development of the telecom market of Ukraine, guided by its mission: "We are changing Ukraine and opening new opportunities for people."

In 1998 the company was the first one to provide SMS services in Ukraine and in 2000 - to provide access to mobile Internet using WAP technology. Kyivstar was also the first to introduce "package" tariff plans free of charge per minute and canceled per-megabyte billing of the Internet.

Modernization of the telecom market and development of new mobile technologies in Ukraine are always the focus of Kyivstar’s attention. The company was the first telecom operator in Ukraine to fully improve the switching network for the introduction of high-speed mobile data transmission technologies. Kyivstar had voluntarily donated part of the radio spectrum in the 1800 MHz and 900 MHz bands to the state so that all mobile operators were able to form continuous radio frequency bands to launch 4G technology. This gave impetus to the rapid development of 4G communication technology in Ukraine. Kyivstar network has the latest equipment that supports 3G, 4G (LTE), and VoLTE communication standards.

Directions of development

As a national Ukrainian company, Kyivstar supports its subscribers and business customers during the war. Since the beginning of a new phase of russian military aggression in the war against Ukraine, the company has been providing customers with free mobile and fixed-line services in Ukraine and abroad, and access to news and educational resources on the Kyivstar TV platform. On its initiative, Kyivstar has provided bonuses for mobile communication of doctors in war zones.

Also, every year Kyivstar implements socially significant and charitable programs, is one of the best employers in Ukraine and a company with the highest reputation in the telecom market. Kyivstar pays considerable attention to social responsibility of business and has been actively working in this direction since 2006.

Since the beginning of the full-scale invasion, the company has continued to systematically support the state and society. Kyivstar supported the initiative of the President of Ukraine United24 to attract funds for the reconstruction of Ukraine and allocated UAH 300 million for the restoration of digital infrastructure. Also, the mobile operator has already transferred almost 130 million hryvnias for humanitarian aid to the Armed Forces, hospitals, elderly people and war victims. In particular, the funds were transferred to Charitable foundations "Come Back Alive", "Tvoya opora", "Let's help", International Foundations "Caritas of Ukraine" and "Ukrainian Charity Exchange".

You can learn more about the company's initiatives in the Social Responsibility section.

Our mission

We open new opportunities for Ukraine and change people's lives for the better.

Values

Kyivstar shares a set of core values and strives to be:

CUSTOMER-OBSESSED

listen, learn, and grow

INNOVATIVE

relentless pursuit of the next ultimate customer experience

ENTREPRENEURIAL

agility to seize opportunities and turn possibilities into new realities

COLLABORATIVE

work as a team, learn from failures to create value with success

TRUTHFUL

firmly uphold integrity and the highest ethical standards

*Operator №1 by number of base stations (over 48 thousand), number of subscribers (24.4 million mobile customers and over 1.1 million fixed broadband internet customers), and average and maximum mobile internet speeds (31 Mbps and 1 GB/s) as of February 2022